pagina's voor leden AU COURANT activiteiten nieuws ephemera verdere informatie

Statuten van de Vereniging
De statuten zijn sinds de oprichting op 17-11-1988 nimmer gewijzigd.

Heden zeventien november negentienhonderdachtentachtig
verschenen voor mij, Mr. Egbert Jan Christiaan Zoet, kan-
didaat-notaris, wonende te Zwolle, hierna te noemen notaris
als plaatsvervanger van Mr. Cornelis van Hattum, wonende te
Emmeloord, notaris ter standplaats Emmeloord, gemeente
Noordoostpolder:
1. de heer DOEKE JOHANNES OOSTRA, exportmanager, geboren op
dertig juni negentienhonderdzesenveertig;
2. mevrouw AALTJE BOELENS, huisvrouw, geboren op negentien
mei negentienhonderdachtenveertig,
echtelieden, tezamen wonende te ....
De comparanten hebben verklaard een vereniging op te rich-
ten met de navolgende statuten.
NAAM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kranten en
Tijdschriften Verzamelaars (V.K.T.V.).
ZETEL
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Emmeloord, Gemeente Noordoostpol-
der.
DOEL
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het
bevorderen van het verzamelen van gedrukte nieuwsmedia,
het behartigen van de belangen van de aangesloten leden
voor zover betrekking hebbende op het verzamelen van ge-
drukte nieuwsmedia, en het onderhouden van kontakten met
aanverwante verenigingen elders.
2. Van het doel is uitgesloten het in verenigingsverband
kopen en verkopen van gedrukte nieuwsmedia met winstoog-
merk.
3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken
door:
a. het uitgeven van een verenigingsblad;
b. het beleggen van beurzen en tentoonstellingen, al of
niet in samenwerking met derden;
c. het organiseren van excursies.
LEDEN
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de vijftien-
jarige leeftijd hebben bereikt.
Ook handelaren en instellingen, commerciëel of niet-com-
merciëel, waar dan ook gevestigd, kunnen lid van de ver-
eniging zijn.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adres-
sen van alle leden zijn opgenomen.
BEGUNSTIGERS
Artikel 5
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben
de vereniging financieel te steunen met een door de al-
gemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
2. begunstigers hebben geen andere rechten en verplich-
tingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten
zijn toegekend en opgelegd.
TOELATING
Artikel 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en
begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan ge-
schieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de ver-
eisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld
te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lid-
maatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglemen-
ten of besluiten der vereniging handelt, of de vere-
niging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het be-
stuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de
vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeg-
gingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beŽindigd indien van de vereniging
of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige
lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toe-
gelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was op-
gezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaat-
schap een besluit te nemen waarbij de verplichtingen van de leden
van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte
uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het be-
stuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door
de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereni-
ging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings-
jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
VAN BEGUNSTIGERS

Artikel 8
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen
te allen tijde wederzijds door opzegging worden beŽin-
digd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lo-
pende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschul-
digd.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het be-
stuur.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 9
1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het beta-
len van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe
in categoriŽen worden ingedeeld die een verschillende
bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting to het be-
talen van een bijdrage te verlenen.
RECHTEN BEGUNSTIGERS
Artikel 10
Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of
krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het
recht de door de vereniging georganiseerde beurzen en ande-
re evenementen bij te wonen.
BESTUUR
Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige
personen, die door de algemene vergadering worden be-
noemd. Rechtspersonen kunnen eveneens tot bestuurslid
worden benoemd.
De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het be-
paalde in lid 2.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursle-
den.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat ťťn lid van
het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer
bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zo-
wel het bestuur als tien leden. De voordracht van het
bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering mee-
gedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet
vůůr de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het
bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ont-
nomen door een met tenminste twee/derde van de uitge-
brachte stemmen genomen besluit van de algemene vergade-
ring genomen in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene
vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opge-
maakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,
dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
6. Indien er meer dan ťťn bindende voordracht is, geschiedt
de benoeming uit die voordrachten.
7. Wie de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt,
is niet tot bestuurslid benoembaar.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK
LIDMAATSCHAP - SCHORSING

Artikel 12
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd
is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergade-
ring worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn be-
noeming af, volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, be-
houdens het bepaalde in lid 7 van artikel 11; wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het roos-
ter de plaats van zijn voorganger in.
3. Een bestuurslid dat de leeftijd van vijfenzeventig jaar
heeft bereikt, treedt af in de jaarvergadering, gehouden
in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden be-
noemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van
de vereniging;
b. door bedanken.
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 13
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden
door de algemene vergadering in functie benoemd en vor-
men het dagelijks bestuur van de vereniging.
Het bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een
vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één
functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en
de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In af-
wijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en
de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aan-
gaande de vergaderingen van en de besluitvorming door
het bestuur worden gegeven.
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het be-
stuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald,
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoe-
deren, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereni-
ging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-
bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ze-
kerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
vergadering voor besluiten tot:
I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten
van investeringen een bedrag of waarde van tiendui-
zend gulden (f 10.000,00) gulden te boven gaande,
onverminderd het hierna onder II bepaalde;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik
of genot verkrijgen en geven van onroerende goe-
deren;
b. het aangaan van overeenkomsten. waarbij aan de
vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het
ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het gebruikmaken van een aan de vereni-
ging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het
voeren van arbitrale procedures, doch met uitzon-
dering van het nemen van conservatoire maatrege-
len en van het nemen van die rechtsmaatregelen,
die geen uitstel kunnen lijden.
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkom-
sten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde
wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de voorzitter en de secretaris tezamen, respectie-
velijk de door het bestuur aangewezen plaatsver-
vanger(s).
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met
éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen
zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergade-
ring, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten, reke-
ning en verantwoording over zijn in het afgelopen boek-
jaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ie-
de lid deze rekening en verantwoording in rechte van
het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden
een commissie van tenminste twee personen, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt
de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie
van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de al-
gemene vergadering worden herroepen, doch slechts door
de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de le-
den 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het vere-
nigingsjaar - behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene vergadering - wordt een algemene vergadering
- de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording be-
doeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar be-
doelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie
voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd
bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dik-
wijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten-
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij adver-
tentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is veel gelezen dagblad.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden
van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de
vereniging is, alsmede alle begunstigers. Geen toegang
hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde per-
sonen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft
één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging
is, heeft een raadgevende stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijke daartoe ge-
machtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat
ieder stemgerechtigd lid niet meer dan één stem bij
volmacht mag uitbrengen.
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voor-
zitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken
de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één
der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen
als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aan-
gewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter
en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij
die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt
ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter dat door de vergadering een besluit is geno-
men is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in
het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan be-
twist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelij-
ke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor-
spronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,
worden alle besluiten van de algemene vergadering geno-
men met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem-
men.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge-
bracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de vol-
strekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen candidaten,
plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat het-
zij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkre-
gen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stem-
men staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de perso-
nen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die vooraf-
gaande stemming het geringste aantal stemmen is uitge-
bracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitge-
bracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzit-
ter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der
stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, geslo-
ten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming ver-
langt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen
niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorken-
nis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een be-
sluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten wor-
den genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan
de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschre-
ven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergaderingen of aan daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de
adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld
in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten-
minste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering
worden gebracht dan door een besluit van een algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorge-
steld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter be-
handeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan
alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergade-
ring waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoor-
dig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen
en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 22
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van
de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2
en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die
ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ie-
der hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
batig saldo worden gegeven.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement
vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met
de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met
de statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 24
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het be-
stuur:
1. de heer Ulrik Nimmegeers, wonende te Berchem-Antwerpen,
België, Potvlietlaan 10-86;
als voorzitter;
2. de comparant sub 1 genoemd als secretaris;
3. de comparant sub 2 genoemd als penningmeester;
4. de heer Sieger Brouwer, wonende te Houtigehage,
Dominee Visscherwei 37,
als bestuurslid;
5. de heer Werner Löwenhardt, wonende te Amsterdam,
De Lanessestraat 40;
als bestuurslid;
6. de heer Otto Spronk, wonende te 's-Gravenhage,
Hoog Buurlostraat 52,
als bestuurslid.
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Emmeloord, op de da-
tum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de com-
paranten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorle-
zing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de com-
paranten en mij, notaris, ondertekend.
w.g. D.J. Oostra; A. Oostra-Boelens; E.J.C. Zoet.